Mateřská škola Zdravíčko Vendolí (https://www.mszdravickovendoli.cz/)

Školka plná pohody

MŠ Zdravíčko Vendolí je dvoutřídní, vytváří přirozené heterogenní uspořádání, věkové složení dětí je zde od 2 – 7 let. Zařízení obou tříd je přizpůsobeno individuálním potřebám, věkovým odlišnostem i skupinovým činnostem dětí. Třídy poskytují dětem příjemné a podnětné prostředí pro jejich celodenní pobyt a umožňují dostatečné uspokojení jejich hravých potřeb, zajišťují přiměřené soukromí a rozvíjejí kognitivní a sociální kompetence dětí.

V současné době pracuje v MŠ pět pedagogických pracovnic – učitelky a školní asistent, 2 kuchařky, vedoucí stravování a školnice.

Provoz v naší mateřské škole začíná v 6.15 hod a končí v 16.15 hod.

Děti se scházejí do 8.30 hod., není však vyloučen jejich pozdější příchod dle jejich potřeby a potřeby rodičů. Již od rána se zapojují do různých činností a her, které si samy volí. Kromě hraček mají možnost využívat i tělocvičná nářadí – ribstole, trampolínu, žíněnky,  terapeutický bazén a skluzavku k pohybovým činnostem. Také se mohou děti rozhodnout, který koutek si pro svou hru vyberou:

 • výtvarný a grafomotorický (stále jsou k dispozici kreslící potřeby, barvy, papíry, modelína, pískováčka, pracovní listy a další pomůcky),
 • tělovýchovný (kromě uvedeného přístupného nářadí jsou k dispozici rehabilitační míče, overbally, švihadla, chůdy, stuhy, hudba k improvizovanému pohybu, relaxační míčkový koutek,
 • hudební (foukací harmoniky, pětidírkové flétny, rytmické nástroje),
 • dramatický (malé divadlo, loutky, maňásky),
 • koutek s Legem,
 • volba prostorových staveb z molitanových , dřevěných kostek a plastových kostek,
 • počítačový.

Vybavení tříd je průběžně doplňováno hodnotnými hračkami a pomůckami pro individuální a skupinovou práci.  Ty jsou umístěny tak, aby byly volně přístupné dětem k samostatnému použití při dodržení dohodnutých pravidel.

Nově byla vybavena školní zahrada herními prvky a učebnou, která dětem poskytuje možnosti vyžití během celého roku. Její součástí je i enviromentální zahrada s vyvýšenými záhony, bylinkovým záhonem a spirálou. Děti zde pěstují zeleninu a bylinky, které sklízejí pro svoji potřebu. Nový domeček je určen pro úschovu hraček a pracovního nářadí.

Třídy a okna budovy MŠ jsou aktuálně vyzdobeny k probíhajícímu ročnímu období a tématům, která byla vybírána ze školního programu podporujícího zdraví. Koutky ve třídách jsou několikrát za rok obměňovány, taktéž výzdoba po celé budově MŠ, na které se podílejí samy děti. Je plně plně využíván svah pro sezónní činnosti. Jízdní okruh je využíván pro dopravní výchovu.

Při pobytu v každé třídě jsou stanovena daná pravidla, kterými se učitelka a děti řídí a včas upozorňují na jejich porušování. Velký důraz je kladen na zajištění bezpečnosti dle vypracovaných zásad podpory zdraví. Pravidla chování a soužití jsou zveřejňována obrázky na dveřích třídy nebo ve třídě samotné.

Ráno je po přivítání zařazován komunitní kruh, který si klade za cíl naučit děti sdělovat své zážitky, prožitky a emoce, umět naslouchat druhému, empatii a pochopení druhého.  V tuto dobu také děti reagují na různé situace, které hodnotí a rozebírají. V komunitním kruhu mají děti dostatek prostoru vyjádřit svůj názor a slouží zároveň jako zpětná vazba. Nově bylo vytvořeno záznamové místo pro aktuální prožitky, nálady dětí prostřednictvím smajlíků, které si děti samy umísťují na tabuli ve třídě.

Děti se pohybují po škole samostatně bez přílišného organizování, samy ohlásí, že odchází na toaletu a provádí hygienu. Skupinové činnosti se střídají s individuálními, děti mají volný přístup k pomůckám, pracovním listům. Hotové práce si samy označují razítkem své značky a  samy si je zakládají do pořadače svého portfolia.     

Děti jsou vedeny k tomu, aby starší pomáhaly mladším, i mezi sebou navzájem.
Pobyt venku je uskutečňován ve formě vycházek do okolí, činností na školní zahradě, využíváme také blízkost lesa a louky. Děti navštěvují při různých příležitostech Svitavy, při návštěvě kulturních či sportovních akcí. Jde o návštěvy divadla, kina či bazénu,  jsou zařazovány návštěvy solné jeskyně, sportování v hale či na stadioně. Pravidelně je každý rok zařazován lyžařský výcvik „Lyžujeme se sluníčkem“. Pobyt venku se často vztahuje k tématické části, kterou se děti zabývají, poznatky spojujeme s prožitkem skutečné reality.

Děti se starají o své osobní věci v šatně i umyvárně. K samostatnosti jsou vedeny i při vykonávání hygienických návyků, po obědě si všechny děti čistí zuby. V jídelně si samy nalévají polévku a samy rozhodují o velikosti své porce, děti do jídla nenutíme.

Ve třídách jsou k dispozici po celý den tekutiny, děti si je samy nalévají do svých hrnečků.
Ve třídě Sluníček je realizována postupná svačina.
Odpolední odpočinek probíhá dle věkových a individuálních potřeb dětí. Mladší děti spí na ložnici, každý má možnost si přinést plyšovou hračku. Starší děti relaxují dle své potřeby na molitanových matracích a  dále se věnují přípravě do školy a zájmovým činnostem. Po odpolední svačině mohou děti dále pokračovat v činnostech z dopoledne, zařazují se pohybové hry. Naše mateřská škola zprostředkovává v rámci Školního kurikula práci s hlínou, rozšířenou TV a ekologické činnosti, které probíhají během dne.

Rodiče mají přístup do tříd, konzultují denně s učitelkou, seznamují se s výsledky práce svých dětí.

V denním rozvrhu je stanoven čas na logopedickou péči a individuální práci s dítětem, jsou naplňovány individuální vzdělávací programy. Věnována je též pozornost dětem z méně podnětného sociokulturního prostředí. Jsou zpracovávány plány pro děti s odkladem školní docházky.

Pravidelně je zařazováno cvičení a vědomá relaxace a uvědomování si svého těla.

V mateřské škole je kladen důraz na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Místnosti jsou denně dostatečně větrány a je dodržována stanovená teplota ve třídách a budově MŠ.

Je kladen důraz na dostatečný pohyb dětí, denně jsou zařazovány rozcvičky, v teplém období se realizují na zahradě školy. Pravidelně je zařazován plavecký výcvik, kterého se účastní děti již od tří let. Velice oblíbený se stal lyžařský výcvik „Lyžujeme se sluníčkem“ v Čenkovicích. Děti si osvojují základy lyžování nebo své dovednosti rozvíjejí. Děti se účastní sportovních aktivit, např. hokejbalu.

Děti se stravují ve společné jídelně v ovzduší pohody, jídla jsou na pohled lákavá a chutná, děti se samy u jídla obsluhují a dojídají dle svého tempa. Ke kulturnosti stolování přispívá výzdoba na stolcích k ročním obdobím, děti si samy k jídlu prostírají. Pro tuto příležitost si zhotovily vlastní malované prostírání. Po celý rok děti otužují, navštěvují plavecký výcvik ve Svitavách, organizujeme jízdu na sněhu, navštěvujeme solnou jeskyni. Děti, které mají menší potřebu spánku, relaxují ve 2. třídě, tím dochází k přechodnému vyčlenění nejstarších dětí v další  vzdělávací skupinu, která se odpoledne věnuje přípravě na školu – grafomotorickým cvičením, logopedii, dokončení práce z dopoledne, zájmovým činnostem aj.

Ústřední téma školního kurikula  „Cestujeme do Pohádkova“

Motto:
„Chceme vytvořit prostředí, v němž by děti mohly s pocitem bezpečí nerušeně zkoumat okolní svět, objevovat vnitřní taje svých emocí a bádat v oblasti mezilidských vztahů.

Prostřednictvím hry a učení chceme podnítit děti k tomu, aby zkoumaly dorozumívání mezi lidmi, jehož podstatou je nejen brát, ale i dávat. Chceme je naučit poznávat důsledky citlivého i necitlivého reagování na určité podněty a důsledky součinného nebo soutěživého chování.
Prostřednictvím řízených aktivit  a spontánních činností podpořit vzájemné poznávání, kamarádství, empatii a ohleduplné chování“ (Charles A.Smith Třída plná pohody)

Charakteristika programu

Filozofie vzdělávacího programu a integrující principy

Zdraví každého z nás je výslednicí vzájemného ovlivňování všech stránek naší osobnosti a interakce s okolním světem. Zdraví tudíž nebereme pouze jako nepřítomnost nemoci. Chránit a posilovat zdraví chápeme jako pozitivní působení na všechny naše složky – tělesnou, psychickou, sociální i emocionální.

Náš program je spjat s dvěma přístupy – holistickým a interakčním.

Holistický přístup: vychází z celistvé struktury lidské bytosti (organismu, psychiky, osobnosti) a jejího prostředí (blízkého i vzdáleného, společenského i přírodního)

Interakční přístup: vychází z dynamiky a interakce mezi jednotlivcem a prostředím. Podle složitosti interakce jsou oblasti rozděleny na pět oblastí:

 • biologickou
 • psychologickou
 • interpersonální
 • sociálně – kulturní
 • enviromentální  

Stěžejním cílem programu Škola podporující zdraví a taktéž našeho kurikula, které se s tímto programem ztotožňuje je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Týká se však nejen dětí, ale všech zúčastněných – učitelek, dalších zaměstnanců, rodičů. Jejich vlastní chování formuje vyrůstající osobnost malého dítěte a jeho postoj ke zdraví.

Naše MŠ rozvíjí u dětí kompetence (50), které vycházejí ze sedmi kompetencí člověka podporujícího zdraví:

 • rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemocí, dovede posoudit, jaký vliv mají situace nabídky, média a další jevy
 • uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou
 • dovede řešit problémy a řeší je,
 • má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a za způsob svého života
 • posiluje duševní odolnost
 • ovládá dovednosti komunikace a spolupráce
 • podílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech

Při realizaci školního kurikula MŠ vychází ze dvou důležitých , vzájemně se doplňujících principů, které mají význam pro zdraví a kvalitu života všech zúčastněných:

 • Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa.
  (promítá se do tvorby podmínek vzdělávací činnosti)
 • Rozvíjení komunikace a spolupráce.
  (dovednost uspokojovat potřeby jednotlivce v kontextu společnosti a světa ve spojení s efektivním vzděláváním)